-strona główna

  INFORMACJE OGÓLNE
 -współczesne zagrożenia
 -definicje
 -zadania schronów i ukryć
 -schrony w Polsce
 -schrony w UE

  ZAGADNIENIA
  TECHNICZNE
 -dobór odporności
 -ogólne wymagania
  układy funkcjonalne:
 -wejścia i komunikacja
 -pom. funkcji podstaw.
 -pomieszczenia socjalne
 -pom. strefy technicznej
  ustroje nośne:
 -projektowanie
 -warstwy ochronne

  -literatura

  -o stronie

Ogólne wymagania techniczne i funkcjonalne budowli ochronnych

Budowle ochronne mogą być planowane w ramach realizacji nowych obiektów budowlanych lub poprzez adaptację istniejących obiektów budowlanych, jako wydzielone pomieszczenia w budynkach, a w uzasadnionych przypadkach jako budowle wolnostojące lub przylegające do budynków. Budowle ochronne mogą być wspólne dla zespołów budynków, jeżeli odległość od miejsca stałego przebywania ludzi mających z nich korzystać nie przekracza 150 metrów.

Budowle ochronne, z wyłączeniem obiektów specjalnego przeznaczenia oraz ukryć przygotowywanych doraźnie, planuje się jako obiekty dwufunkcyjne lub wielofunkcyjne, w sposób zapewniający wykorzystanie ich zgodnie z potrzebami właścicieli lub użytkowników wieczystych, w szczególności jako garaże i przejścia podziemne, piwnice lokatorskie, sale zebrań, magazyny, szatnie, obiekty kulturalne, sportowe, handlowe, szkoleniowe i inne, a w przypadku ogłoszenia podwyższenia stanu gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia – zapewniający osiągnięcie podstawowych wymagań typu osłonowego i gwarantujących spełnienie funkcji zasadniczej – ochronnej.

kliknij aby powiększyć
Rys. 2 - schron wynajmowany na warsztat

kliknij aby powiększyć
Rys. 3 - schron wykorzystywany na piwnice lokatorskie

kliknij aby powiększyć
Rys. 4 - schron zaadopotowany na cele magazynowe

kliknij aby powiększyć
Rys. 5 - klub bilardowy w schronie


Budowle ochronne powinny łącznie spełniać następujące wymagania:

1) zapewnić możliwie najmniejszą odległość od miejsca stałego przebywania ludzi, którzy mają z niej korzystać, tak by dojście do budowli ochronnej mogło nastąpić możliwie najszybciej (zalecana odległość: do 150 metrów);

2) być zabezpieczone przed zalaniem wodą w strefach możliwych podtopień, również w przypadku ulewnych opadów atmosferycznych i powodzi, przy czym należy zapewnić usytuowanie poza obszarem terenu, który może ulec zatopieniu na skutek zniszczenia (uszkodzenia) urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

3) być całkowicie zagłębione w ziemi, a w przypadku braku możliwości całkowitego zagłębienia – częściowo zagłębione, a częściowo obsypane gruntem;

4) konstrukcję naziemną stosuje się, gdy względy techniczne nie pozwalają lub utrudniają zagłębienie budowli ochronnej w ziemi (np. warunki hydrogeologiczne lub powodziowe), pod warunkiem spełnienia wymogów ochronnych określonych w niniejszych warunkach technicznych;

5) konstrukcję naziemną dopuszcza się również w przypadku budowli ochronnych o pojemności do 25 osób, obiektów istniejących lub składanych z gotowych elementów, jeżeli przewiduje to zastosowana technologia (np. budowle ochronne zbudowane z koszy gabionowych wypełnionych piaskiem), o ile spełniają one wymogi ochronne określone w niniejszych warunkach technicznych;

6) w przypadku nowo projektowanych budowli ochronnych – powinny posiadać jedną – ewentualnie dwie kondygnacje, jeżeli jedna kondygnacja zaplanowana jest na pomieszczenia strefy technicznej.

menu WARTO WIEDZIEĆ
Przy projektowaniu budowli ochronnych należy uwzględnić możliwość wystąpienia w dłuższym okresie czasu ekstremalnych zjawisk pogodowych (ulewne deszcze) oraz zakłóceń w działaniu miejskich sieci kanalizacyjnych. Na terenach podmokłych należy również uwzględnić okresowe wahania poziomu wód podziemnych, które mogą sięgać kilkudziesięciu centymetrów.


kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć
Przykłady skutków niedostatecznego zabezpieczenia schronu w strefie możliwych podtopień. Rys. 6 - Brak zaworu zwrotnego w odpływie kanalizacji spowodował zalanie schronu ściekami podczas ulewnego deszczu. Rys. 7 - Podczas lokalnego podtopienia woda przedostała się przez otwór wejściowy (usytuowany na równi z poziomem terenu).

kliknij aby powiększyć   kliknij aby powiększyć
Rys. 8 - Schron z 1984 r. okresowo zalewany wodami zaskórnymi. Spód płyty fundamentowej posadowiono 50 cm powyżej maksymalnego założonego poziomu wód podziemnych (zaskórnych), co w praktyce okazało się niewystarczającym zabezpieczeniem. Rys. 9 - Schron z lat 40. zatopiony wodami podziemnymi na wysokość ponad metra.


W pomieszczeniach budowli ochronnych nie mogą znajdować się:

1) przewody gazowe;

2) przewody paliwowe, pary technologicznej lub sprężonego powietrza, za wyjątkiem instalacji wewnętrznych budowli ochronnej;

3) instalacje przelotowe sieci wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub ciepłej wody, przy czym w budowlach ochronnych typu ukrycie dopuszcza się wyjątkowo usytuowanie instalacji wewnętrznych budynku, których poprowadzenie poza obrysem ukrycia jest technicznie utrudnione.


W przypadku nowo projektowanych budowli ochronnych typu wolnostojącego należy dodatkowo zapewnić:

1) odległość od miejsca stałego przebywania ludzi, którzy mają z niej korzystać – nie więcej niż 150 m;

2) odległość od gazociągów niskiego i średniego ciśnienia, magistrali wodociągowych i centralnego ogrzewania o średnicy powyżej 100 mm, magistrali kanalizacyjnych oraz kabli wysokiego napięcia – co najmniej 10 metrów;

3) odległość od gazociągów wysokiego ciśnienia – co najmniej 50 metrów, chyba że rozwiązanie konstrukcyjne budowli ochronnej zapewnia odpowiednią ochronę przed skutkami awarii;

4) odległość od instalacji paliwowych, kotłowni wysokociśnieniowych, składów i magazynów zaliczanych do I, II lub III kategorii niebezpieczeństwa pożarowego o pojemności powyżej 20 ton, składów i magazynów materiałów żrących lub cuchnących o pojemności ponad 100 ton – co najmniej 100 metrów, chyba że rozwiązanie konstrukcyjne budowli ochronnej zapewnia odpowiednią ochronę przed skutkami awarii;

5) odległość od budynków – nie mniejszą niż 1/3 wysokości najbliższego budynku, chyba że konstrukcja budowli ochronnej jest odporna na obciążenia wtórne od zagruzowania i spadających elementów, kanały wentylacyjne są zabezpieczone przed zasypaniem, a co najmniej jedno wyjście spełnia wymogi przewidziane dla wyjść zapasowych położonych poza strefą zagruzowania;

6) w przypadku, gdy odległość od budynku jest mniejsza niż 1/3 wysokości budynku, zalecane są budowle ochronne z dostępem bezpośrednim z budynku;

7) na terenach intensywnie zabudowanych zalecane się budowle ochronne przylegające do ściany zewnętrznej budynku.

Pojemność budowli ochronnej, oznaczającą maksymalną liczbę osób, która może przebywać w budowli ochronnej, ustala się uwzględniając warunki bezpieczeństwa oraz względy techniczno-ekonomiczne, stosownie do powierzchni budowli ochronnej oraz liczby miejsc siedzących i leżących.


Należy projektować budowle ochronne o pojemności:

1) pod budynkami - zapewniającej miejsca ochronne dla użytkowników danego budynku;

2) jako budowle wolnostojące - zapewniającej miejsca ochronne dla osób przebywających w rejonie, dla którego przewidziano miejsca ochronne;

3) w części przeznaczonej na stanowisko kierowania - o pojemności ustalonej indywidualnie z uwzględnieniem funkcji stanowiska kierowania.

Jeżeli pozwalają na to miejscowe warunki oraz możliwości wykonawcze i ekonomiczne, zaleca się rozśrodkowanie tj. planowanie większej liczby oddzielnych budowli ochronnych o możliwie najmniejszej pojemności.

W przypadku potrzeby zapewnienia miejsc ochronnych dla więcej niż 300 osób w nowo projektowanych budowlach ochronnych typu wolnostojącego należy zaprojektować oddzielne budowle ochronne w odległości nie mniejszej niż 20 m (nie dotyczy budowli ochronnych w formie tuneli osłoniętych co najmniej 15 metrową warstwą nadkładu ziemnego).


Powierzchnia użytkowa przypadająca na jedną osobę powinna zapewnić bezpieczne przebywanie i poruszanie się osób w budowli ochronnej, przy uwzględnieniu założonej liczby miejsc siedzących i leżących, przy czym nie może być mniejsza, niż:

1) przy stosowaniu wentylacji mechanicznej - 0,6 m² na każde miejsce siedzące;

2) przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej - 1,0 m² na każde miejsce siedzące.